REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PARTNER XXI


I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://iss.partner21.pl (dalej „sklep internetowy") prowadzi PARTNER XXI Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (dalej „PARTNER XXI”).
 2. Dane PARTNER XXI: 
  PARTNER XXI Sp. z o.o. 
  ul. Wolności 262
  41-800 Zabrze 
  NIP: 648-20-10-588 
  REGON: 273365224

  Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

  Nr KRS: 000095164

  Wysokość kapitału zakładowego: 454 400,00 zł.

  Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez PARTNER XXI za pośrednictwem sklepu internetowego.

 3. Oferta sklepu internetowego PARTNER XXI jest skierowana wyłącznie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej „Klienci”).
 4. Złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego traktowane jest jako złożenie zamówienia pisemnego i oznacza akceptację przez Klienta Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sklep internetowy PARTNER XXI zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, a także ma prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyn oraz do czasowego zamknięcia sklepu internetowego. Jeśli zmiany dotyczą produktów zamówionych przez Klienta, jest on informowany o takiej zmianie i ma prawo anulować zamówienie.
 6. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.
 7. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od chwili ich publikacji w zakładce „Regulamin” sklepu internetowego. PARTNER XXI nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmiany Regulaminu.
 8. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego, (dalej „KC”), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

II. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest PARTNER XXI, ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze. Kontakt do administratora: Partner XXI Sp. z o.o., O/Warszawa, ul. Gierdziejewskiego 1, 02-495 Warszawa, mail: ado@partner21.pl, tel.: 22 250 64 78).
 2. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 3. PARTNER XXI dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane.
 4. PARTNER XXI przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 6. PARTNER XXI udostępnia dane osobowe Klienta osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
 7. PARTNER XXI może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 8. PARTNER XXI przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych jedynie za zgodą Klienta wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 9. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez PARTNER XXI.
 10. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez: Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z PARTNER XXI.
 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Klienta powinny być zgłaszane pod numerem Infolinii albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.
 12. Dane osobowe podawane podczas rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom. Administratorem danych jest PARTNER XXI.
 13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 14. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży).

III. Oferta sklepu

 1. Sklep internetowy oferuje produkty z branży papierniczo-biurowej podzielone na grupy i zawarte w katalogu.
 2. Katalog wraz z cennikiem stanowi jedynie informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 K.c., lecz stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c..
 3. Przedmiot sprzedaży mogą stanowić jedynie produkty przedstawione w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w cenach netto. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Wszystkie produkty są nowe oraz posiadają gwarancję producenta, chyba że w opisie produktu podano inaczej.
 6. Zamieszczone zdjęcia produktów przybliżają ich wygląd, ale mogą różnić się w szczegółach od faktycznego wyglądu.
 7. Przeznaczenie produktów określone jest w instrukcjach obsługi i zastosowania.

 

IV. Składanie zamówień, czas realizacji i dostawa 

 1. Zamówienia są przyjmowane, za pośrednictwem sklepu internetowego, po uprzednim zarejestrowaniu się i zalogowaniu się przez Klienta.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją lub zalogowaniem się przez Klienta w sklepie internetowym, Konsultanci służą pomocą w uzyskaniu niezbędnych informacji do zarejestrowania się i/lub zalogowania się w systemie.
 3. W każdej chwili Klient może skontaktować z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie.
 4. Przesłane zamówienie trafia do realizacji. W razie potrzeby Biuro Obsługi Klienta kontaktuje się z nim telefonicznie lub mailowo. Istnieje możliwość częściowej realizacji zamówienia, jeśli Klient wyraził na to zgodę podczas kontaktu z Konsultantem.
 5. Brak zamówionych produktów w magazynie i związane z tym wydłużenia czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi. W przypadku braku produktu Klient zostaje o tym powiadomiony, z informacją o terminie jego ponownej dostępności, lub proponowany jest mu produkt zamienny. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec PARTNER XXI.
 6. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je anulować, kontaktując się Konsultantem za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane i wysłane do Klienta.
 7. Dostawa towaru realizowana jest na koszt sklepu internetowego PARTNER XXI.
 8. PARTNER XXI nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie przez Klienta danych dotyczących adresu dostawy, ilości, lub terminu realizacji zamówienia.
 9. PARTNER XXI nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (np. wadliwe działanie sieci Internet) oraz na skutek „siły wyższej” (zdarzenia zewnętrzne o nadzwyczajnym charakterze niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia takie jak: sabotaż, eksplozja, pożar, skażenie chemiczne lub radioaktywne, klęska żywiołowa i inne katastrofalne działania przyrody, katastrofy wywołane działalnością człowieka, zamieszki uliczne, strajki, protesty pracownicze, wojny, zamachy stanu, rozruchy, rewolucje, stany wojenne i wyjątkowe oraz nadzwyczajne akty terrorystyczne lub akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz inne podobne okoliczności).

V. Formy płatności

 1. Opłaty za zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego można realizować poprzez przelew na konto bankowe lub gotówką przy odbiorze na podstawie faktury VAT.
 2. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego są umowami kupna-sprzedaży, a ich potwierdzeniem jest faktura VAT, dostarczana Klientowi wraz z zamówieniem.

VI. Zwroty i reklamacje

 1. W trosce o wysoki poziom obsługi Klienta, prosimy o zgłaszanie reklamacji dotyczących zakupionego asortymentu. Pozwoli to wyeliminować wadliwe produkty i zapewnić wysoki poziom oraz jakość oferty.
 2. Sklep internetowy PARTNER XXI nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku użytkowania zakupionych w nim towarów.
 3. Oferowane przez Sklep produkty są nowe i objęte gwarancją producenta, o ile na produkt jest udzielana gwarancja. Wszystkie produkty nie posiadające gwarancji producenta podlegają rękojmi zgodnie z przepisami K.C.
 4. Każdą reklamację należy zgłosić Konsultantowi na adres mailowy lub telefonicznie. Konsultant poinformuje Klienta o formie procedury reklamacyjnej.
 5. Sklep internetowy PARTNER XXI gwarantuje zwrot wartości produktu lub zamianę na identyczny produkt pełnowartościowy w razie uznania reklamacji.
 6. PARTNER XXI jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez Klienta.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.
 8. Reklamacje dotyczące niezgodności przesłanego produktu ze złożonym zamówieniem rozpatrujemy na podstawie pisemnego zgłoszenia (e-mail lub fax). W ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia skontaktujemy się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
 9. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do ich zwrotu.
 10. Sklep internetowy nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktów lub obsługiwania niegodnie z instrukcją.
 11. Kupujący stwierdziwszy wady produktu, może skorzystać bezpośrednio ze świadczeń gwarancyjnych producenta we wskazanych w gwarancji serwisach.

VI. Pozostałe informacje

 1. Sklep internetowy PARTNER XXI nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta.
 2. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Konsultantem.

new_products